[RoR] 初次見面心得

Posted by Huli on 2014-04-18

感人感人
想學RoR這句話已經說了三年以上,今天終於一口氣照著書上的指示弄出一個頁面(無功能)然後build到heroku上面去
以前的學習曲線太陡,沒有其他後端語言的基礎要入門真的滿困難
但是我現在有php當基礎,之後應該會比較好學一點XD

筆記一下ruby的語法:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
if a==true then
....
end
unless a==false then
...
end
#elseif是寫成elsif
if a==1 then
...
elsif a==2
....
end
#把變數塞到字串
name = "huli"
puts "hello,#{name}"
name = "a"
name ||= "abc"
num||=123
# @代表實例變數的意思
# "跟' 的差別是 ''裡面的內容會直接被輸出
#陣列
x = [1,2,3,4,5,6]
x.first #x[0]
x.last #x[x.length-1] or x[-1]
x.each do |i|
puts i
end
#hash
user = {
"name"=>"huli",
"email"=>"[email protected]"
}
user["name"] = "hey"
user["email"]
#date
s = 30.days.ago.to_date
e = Date.today
(s..e).each do |day|
puts "day: #{day}"
end
puts "*" * 10
5.times{
puts("a")
}
5.times{ |i|
puts(i)
}
5.times do |i|
puts(i)
end
for i in 0..4
puts(i)
end
(1..5).each{ |i|
puts(i)
}
(1..5).each do |i|
puts(i)
end